Polityka Prywatności

- P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I -

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Portalu internetowego pod adresem www.auto-z-polisy-oc.pl jest Courtesy CAR Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 657183, NIP: 8133734751, REGON: 36626425, tel. +48 737 598 462 , e-mail: bok@autoz-z-plisy-oc.pl, zwana dalej: „Administratorem”
i będąca jednocześnie Usługodawcą Portalu internetowego.
1.2 Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002,
Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3 Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z przepisami prawa celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4 Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności
z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Portalu internetowego.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Korzystanie z Portalu internetowego Usługodawcy oraz zawieranie umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Portal internetowy Usługodawcy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Portalu internetowego.
2.2 Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal internetowy Usługodawcy uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli
o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę
oraz udostępnienie przekazanych przez Usługobiorcę danych osobowych odbiorcom danych, wskazanym w punkcie 4.1.1 Polityki Prywatności, rozumianej jako wyrażenie zgody na odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez odbiorców danych, w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
2.3 Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanie danych przez Administratora jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy:
2.3.1 osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2.3.2 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
2.3.3 jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych,
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2.4 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze
w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punkcie 2.2 Polityki prywatności. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Portal internetowy Usługodawcy przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji postanowień Regulaminu
i Polityki Prywatności.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

3.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania.
3.2 Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
a zwłaszcza prawo do:
3.2.1 uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz
do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
3.2.2 uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
3.2.3 uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
3.2.4 uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie
w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
3.2.5 uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te
są udostępniane,
3.2.6 żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3.3 W oparciu o art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa
do informacji, o których mowa w punktach 4.2.1 – 4.2.5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
3.4 Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, Administrator danych w terminie 30 dni poinformuje Usługobiorcę o przysługujących mu prawach oraz udzieli, odnośnie do jego danych osobowych, informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.5 Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, informacji, o których mowa
w punkcie 4.4, Administrator udzieli na piśmie.
3.6 W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 można korzystać
z adresu poczty elektronicznej e-mail: _________________, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 _________________ (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora) lub drogą pocztową wysyłając odpowiednie żądanie na adres siedziby Courtesy Car Sp. z o.o., tj. ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów.
4. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

4.1 Celem zbierania danych przez Administratora jest:
4.1.1 nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego
na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Portal internetowy Usługodawcy, pośrednictwie w wyszukiwaniu pojazdu zastępczego
w ofercie podmiotów współpracujących z Usługodawcą - wypożyczalniach samochodów lub złożeniu Usługobiorcy oferty obsługi prawnej zdarzenia będącego przyczyną szkody, obejmującą likwidację szkody osobowej
lub majątkowej Usługobiorcy przez współpracującą z Usługodawcą spółkę prawa handlowego oraz udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych przez okresy wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
4.1.2 Administrator udostępni zebrane dane osobowe Usługobiorców jedynie podmiotom, o których mowa w punkcie 4.1.1. niniejszej Polityki Prywatności, w celu i zakresie o którym mowa w punkcie 4.1.1 Polityki Prywatności.
4.1.3 Żadne dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane przez Administratora jakiemukolwiek innemu odbiorcy, poza wyszczególnionymi w punktach 4.1.1 Polityki Prywatności i w zakresie w nim opisanym.
4.1.4 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy:
4.1.4.1 Imię i nazwisko
4.1.4.2 Numer telefonu kontaktowego
4.1.4.3 Adres poczty elektronicznej e-mail
4.1.4.4 Data zdarzenia będącego przyczyną szkody
4.1.4.5 Miejscowość i województwo pobytu Usługobiorcy
4.1.4.6 Miejsce podstawienie samochodu zastępczego
4.1.4.7 Marka, model i rok produkcji samochodu
4.1.4.8 Informację, czy został ustalony sprawca szkody
4.1.4.9 Informację, czy sprawca szkody przyjął mandat karny
4.1.4.10 Informację, czy wobec sprawcy szkody toczy się postępowanie karne
4.1.4.11 Zgoda na Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Usługodawcy.
4.1.5 Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:
4.1.5.1 Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
4.1.5.2 Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
4.1.5.3 Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
4.1.6 Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1.4 jest niezbędne
do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Usługodawcy.
4.1.7 Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Portalu internetowego Usługodawcy. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania
z Portalu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
4.1.8 Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Usługodawca informuje,
iż wyłączenie obsługi plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie Portalu internetowego Usługodawcy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Administrator zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.2 Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie tych danych oraz zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Portalu internetowego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.