- R E G U L A M I N -


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem i administratorem Portalu internetowego jest Courtesy Car Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 657183, NIP: 8133734751, REGON: 36626425, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: +48 737 598 462 (opłata za połączenie
wg. cennika właściwego operatora)
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@auto-z-polisy-oc.pl
- pod adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej wskazanym
w punkcie 1.1 Regulaminu.

1.2 Definicje:

1.2.1 Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.2.2 Polityka Prywatności – dokument określający cel, zakres i zasady zbierania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych odbiorcom danych oraz ich usuwania.
1.2.3 Portal internetowy - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.auto-z-polisy-oc.pl
1.2.4 Usługodawca – Courtesy Car Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 657183, NIP: 8133734751, REGON: 366264250.
1.2.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym również konsument).
1.2.6 Konsument – osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła
z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.2.7 Strony – Usługodawca i Usługobiorca.
1.2.8 Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Portalu internetowym Usługodawcy umożliwiający Usługobiorcy podanie danych,
o których mowa w punkcie 3.2 niniejszego Regulaminu, koniecznych
do wyszukania i przedstawienia Usługodawcy ofert handlowych przez podmioty współpracujące z Usługodawcą.
1.2.9 Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1.2.10 Cookies – niewielkie pliki tekstowe, które podczas korzystania przez Usługobiorcę z Portalu internetowego Usługodawcy zapisywane zostają przez serwer Portalu internetowego na dysku twardy urządzenia końcowego Usługobiorcy.

1.3 Regulamin skierowany jest zarówno do Usługobiorców będących konsumentami
w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), jak i do Usługobiorców będących przedsiębiorcami, korzystającymi z Portalu internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu
nie mają na celu wyłączenia, ani ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INTERNETOWEGO

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady pośrednictwa przez Usługodawcę – przy wykorzystaniu Portalu internetowego Usługodawcy pod adresem: www.auto-z-polisy-oc.pl.pl - w sprzedaży usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Pośrednictwo Usługodawcy polega na przekazaniu podmiotom współpracującym z Usługodawcą dobrowolnie podanych przez Klienta danych osobowych koniecznych
do przedstawienia Klientowi przez podmioty współpracujące z Usługodawcą oferty najmu pojazdu zastępczego (przez wypożyczalnie samochodów) lub oferty obsługi prawnej zdarzenia będącego przyczyną szkody Usługobiorcy (przez spółkę prawa handlowego współpracującą z Usługodawcą).
2.2 Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest nieodpłatne.
2.3 Korzystanie z Formularza kontaktowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą prawidłowego przesłania podanych przez Usługobiorcę danych.
2.3 Wymagania techniczne, których łączne spełnienie jest niezbędne do współpracy
z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.3.1 Komputer,  notebook, telefon, tablet lub inne urządzenie multimedialne
z dostępem do sieci Internet.
2.3.2 Dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.
2.3.3 Program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW (przeglądarka internetowa – Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 14
i wyższej, Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej).
2.3.4 Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu internetowego Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I REALIZACJA UMOWY

3.1 W celu zawarcia Umowy niezbędne jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę zapytania za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego na Portalu internetowym Usługodawcy prowadzonym pod adresem: www.auto-z-polisy-oc.pl .pl
3.2 Zapytanie jest skuteczne, jeśli Usługobiorca poda prawidłowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej e-mail) oraz prawidłowo wypełni wszystkie pola Formularza kontaktowego podając datę zdarzenia będącego przyczyną wyrządzonej mu szkody, miejscowość i miejsce pobytu, miejsce dostarczenia samochodu zastępczego, markę, model i rok produkcji samochodu, informację, czy został ustalony sprawca szkody,
czy sprawca szkody przyjął mandat karny i czy wobec sprawy szkody toczy się postępowania karne.
3.3 W przypadku gdy podane w Formularzu kontaktowym dane dotyczące zapytania
nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w celu ich uzupełnienia. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
nie dojdzie, jeśli z uwagi na brak danych kontaktowych, nawiązanie kontaktu
z Usługobiorcą nie będzie możliwe.
3.4 Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Stronami jest zapoznanie się i akceptacja przez Usługobiorcę wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Oświadczenie woli w tym przedmiocie może zostać złożone przez Usługobiorcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Formularzu kontaktowym na Portalu internetowym, w trakcie podawania przez Usługobiorcę danych, o których mowa w punkcie 3.2 Regulaminu.
3.5 Po złożeniu przez Usługobiorcę skutecznego zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego, Usługodawca potwierdza przyjęcie podanych przez Usługobiorcę danych poprzez przesłanie automatycznej wiadomości na adres
e-mail Usługobiorcy, podany uprzednio w Formularzu kontaktowym. Wygenerowana wiadomość e-mail do Usługobiorcy zawierać będzie oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu danych podanych przez Usługobiorcę
za pośrednictwem Formularza kontaktowego, ze wskazaniem zakresu podanych danych.
3.6 Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa
w punkcie 3.5 Regulaminu, zostaje zawarta umowa świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
3.7 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej przez Strony umowy następuje poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości, o której mowa w punkcie 3.5 Regulaminu.
3.8 Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy oraz udostępniania na każde żądanie Usługobiorcy.
3.9 Zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na Portalu internetowy Usługodawcy można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, przez cały rok.
3.10 Po zawarciu Umowy informacje podane przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym zostaną w ciągu 24h przekazane podmiotom współpracującym
z Usługodawcą w celu przedstawienia Usługobiorcy przez podmioty współpracujące z Usługodawcą ofert najmu pojazdu zastępczego lub oferty obsługi prawnej zdarzenia, które było przyczyną szkody Usługobiorcy.

4. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia dobrowolnie podanych przez Usługobiorcę danych (o których mowa
w punkcie 3.2 Regulaminu) koniecznych do przedstawienia Usługobiorcy przez podmioty współpracujące z Usługodawcą oferty najmu pojazdu zastępczego
lub oferty obsługi prawnej zdarzenia będącego przyczyną szkody Usługodawcy, podmiotowi współpracującemu z Usługodawcą, o którym mowa w punkcie 2.1 Regulaminu i w punkcie 4.1.1 Polityki Prywatności.
4.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron umowy bez wskazania przyczyn.
4.3 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: bok@auto-z-polisy-oc.pl lub też pisemnie na adres: Courtesy Car Sp. z o.o., ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów.
4.4 Okres wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną wynosi 7 dni.
4.5 Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego za skutkiem
ex nunc, tzn. na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych powstałych przed jej rozwiązaniem.
4.6 Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Usługodawcy można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:bok@auto-z-polisy-oc.pl lub pisemnie na adres: Courtesy Car Sp. z o.o., ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów.
5.2 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później
niż w terminie 7 dni.
5.3 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93
ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym w przypadku świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy: Courtesy Car Sp. z o.o.,
ul. Aleksandra Zelwerowicza 19, 35 – 601 Rzeszów.
6.3 W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą,
a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu.
6.4 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w wypadkach świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 6.1 Regulaminu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.); Ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.2 Rozstrzyganie wynikłych sporów:
7.2.1 ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane Sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 ze zm.)
7.2.2 ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą
a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964,
Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaną poddane rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7.3 Zmiany Regulaminu:
7.3.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian Regulaminu,
z zastrzeżeniem, iż nowe ustalenia nie będą dotyczyć umów będących
już w trakcie realizacji.
7.3.2 Usługobiorcy zostaną uprzedzeni o zmianach Regulaminu, które będą ich obowiązywać, na wskazany podczas zakładania Konta adres e-mail,
co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
7.3.3 W przypadku braku akceptacji przez Usługobiorcę zmienionej treści Regulaminu, ma on prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 7.3.2 Regulaminu.